فلوتینگ ساکشن

فلوتینگ ساکشن

اين تجهيز كه شامل دو قسمت عمده Swing Joint و Floater مي باشد،جهت برداشت سيال سبكتر از آب ،از داخل مخازن ذخيره مي باشد و توسط برقراري شناوري روي سيال از قسمت بالاي سيال كه حاوي مواد زايد و آب نمي شود،سيال تميز را وارد فرآيند مي كند و در صنايع نيروگاهي و نفت كاربرد دارد.